Reglement Seksuele Intimidatie

Artikel 1 – Algemeen

 1. Om adequaat te kunnen optreden in gevallen van seksuele intimidatie heeft de Nederlandse Basketball Bond (NBB) besloten om zich aan te sluiten bij het beleid van NOC*NSF tegen seksuele intimidatie in de sport. Dit betekent dat regels zijn vastgesteld met betrekking tot procedures en regelgeving en registratie van veroordeelde plegers van seksuele intimidatie.

 2. De NBB heeft er voor gekozen om de behandeling van tuchtzaken in het kader van seksuele intimidatie conform de richtlijnen van NOC*NSF uit te voeren. De NBB heeft bepaald dat de tuchtrechtspraak in gevallen van seksuele intimidatie wordt overgedragen aan het Instituut Sportrechtspraak.

 3. Desbetreffende gevallen vallen daarmee onder het Tuchtreglement Seksuele Intimidatie van het Instituut Sportrechtspraak.

Artikel 2 - De melding/aangifte

 1. Bij het in strijd handelen met hetgeen bepaald is in het Tuchtreglement Seksuele Intimidatie van het Instituut Sportrechtspraak is sprake van een overtreding van dit reglement.

 2. Ieder lid van de NBB dat meent dat er ten opzichte van hem of haar sprake is van seksuele intimidatie kan hiervan een melding doen bij de Triagecommissie van de NBB t.a.v. de directeur van de NBB, p/a Bondsbureau NBB, Postbus 2651, 3430 GB Nieuwegein, met vermelding “vertrouwelijk”. Het betreffende lid kan de zaak ook zelf rechtstreeks voorleggen aan de Tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak.

 3. Betreft de seksuele intimidatie een lid jonger dan 18 jaar dan kan ook de wettelijk vertegenwoordiger een melding doen. Wanneer degene die een melding heeft gedaan een verstandelijke, zintuiglijke of motorische beperking kent, onder curatele staat of een mentor diens belangen behartigt, is degene die diens belangen behartigt ook bevoegd, bij voorkeur met instemming van het lid, een melding te doen.

 4. De Triagecommissie bestaat uit minimaal drie personen waarvan in ieder geval de voorzitter van de Tucht- en Geschillencommissie van de NBB, de voorzitter van de Commissie van Beroep van de NBB en de directeur van de NBB deel uitmaken. Zij (of hun vervangers) bepalen tezamen welke personen verder deel uitmaken van deze commissie. De samenstelling van de Triagecommissie dient in ieder geval zodanig te zijn dat minimaal één vrouw en één man deel uitmaakt van de commissie. Indien een of meer van de hier met name genoemde leden van de Triagecommissie bij een klacht betrokken zijn, in de meest ruime zin, of anderszins geen deel kunnen uitmaken van de Triagecommissie, wijzen de respectievelijke voorzitters zonodig een vervanger aan uit hun eigen commissie en wordt de directeur vervangen door zijn plaatsvervanger. Wanneer de Triagecommissie geen overeenstemming kan bereiken over, gelet op het voorgaande, de juiste samenstelling van de commissie dan beslist de voorzitter van de Commissie van Beroep.

 5. De Triagecommissie onderzoekt de meldingen over seksuele intimidatie en bepaalt de wijze van afhandeling van de melding overeenkomstig de richtlijnen van NOC*NSF. Over de bevindingen van de Triagecommissie wordt degene die een melding heeft gedaan schriftelijk geïnformeerd. Reglement Seksuele Intimidatie

 6. De Triagecommissie kan, na schriftelijke toestemming van degene die bij deze commissie een melding heeft gedaan, de melding doorgeleiden naar de Tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak. Degene die een melding heeft ingediend, kan besluiten de zaak zelf voor te leggen aan de Tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak.

 7. De Tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak kan deze melding als een aangifte beschouwen en zal deze melding dan ook als zodanig behandelen.

 8. Voor de beschrijving van overtredingen, behandeling, bestraffing, in beroep gaan, tenuitvoerlegging en registratie van straf voor seksuele intimidatie wordt verwezen naar het meest recentelijke Tuchtreglement Seksuele Intimidatie van het Instituut Sportrechtspraak.


Vastgesteld: 23 maart 2013 Ingangsdatum: 23 maart 2013